Yamaha SR400 Ratatoskr

Yamaha SR400 Ratatoskr by Farmers Racer
Yamaha SR400 Ratatoskr by Farmers Racer
Yamaha SR400 Ratatoskr rear view